fbpx

CONCURS DE MEDIACIÓ ARTÍSTICA 2023El Consorci Transversal, Xarxa d’Activitats Culturals convoca un concurs per a la selecció d’un projecte de mediació artística amb l’objectiu de vincular les pràctiques artístiques contemporànies amb els diversos públics i de fomentar la participació ciutadana.

Aquest haurà de poder implantar-se entre l’abril i el novembre del 2024 a cadascuna de les deu ciutats que conformen la Xarxa.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

FORMULARI DE SOL·LICITUD (annex I) 

Els textos de les pestanyes a continuació són un recull dels aspectes clau de la convocatòria i no tenen validesa legal. Si us plau, abans de presentar una sol·licitud consulteu les clàusules i tots els detalls en el text íntegre del plec a l’enllaç de les bases.

 

DESTINATARIS

La convocatòria va destinada a persones físiques i jurídiques així com a col·lectius de professionals, nacionals i internacionals, majors d’edat, que vulguin desenvolupar un projecte de creació d’un element i un projecte per a la mediació artística a l’espai públic a deu ciutats de Catalunya.

En cas de ser un col·lectiu, cal designar un únic representant, el qual serà l’adjudicatari del contracte, actuarà com a director o directora de l’equip durant tot el procés, serà l’interlocutor o interlocutora amb el Consorci i emetrà les factures en concepte de creació artística i gestió del projecte.

Cada participant només pot presentar un projecte. No es pot participar a títol individual i també formant part d’un col·lectiu o persona jurídica.

No podran participar els membres del jurat, ni els tècnics i les tècniques dels ajuntaments consorciats, ni els seus familiars amb parentiu de primer i segon grau de consanguinitat o afinitat. Tampoc podran formar part del procés les persones que es trobin en d’altres supòsits de prohibició de contractació que prevegi la normativa vigent.

 

REQUISITS

Cal disposar d’experiència en mediació artística havent realitzat almenys un projecte vinculat amb les pràctiques artístiques contemporànies, la qual cosa s’ha d’acreditar amb la presentació del currículum professional i de la documentació gràfica dels projectes realitzats.

 

GUANYADOR

El Consorci Transversal, Xarxa d’Activitats Culturals formalitzarà un contracte privat de creació artística i gestió del projecte amb el guanyador o guanyadora del concurs, pel qual satisfarà un preu de 5.785 € + IVA (7.000 €), incloent dietes i transports.

 

PROJECTE A DESENVOLUPAR

La proposta guanyadora haurà de tenir lloc a partir de la primavera del 2024 amb un calendari d’execució a les diferents ciutats que anirà d’abril a novembre del 2024, el qual caldrà adaptar a la disponibilitat d’espais a cadascuna de les ciutats.

El projecte, que ha de ser original, inèdit i únic, ha de consistir en una intervenció artística vinculada amb les arts visuals a cada un dels municipis següents: Figueres, Girona, Granollers, Manresa, Mataró, Olot, Reus, Sant Cugat del Vallès, Tortosa i Vilanova i la Geltrú. En concret es durà a terme en aquests espais:

Figueres Museu de l’Empordà
Girona Bòlit Centre d’Art Contemporani
Granollers Roca Umbert Fàbrica de les Arts / Museu de Granollers
Manresa Centre Cultural El Casino
Mataró M|A|C La Presó
Olot Museu de la Garrotxa
Reus Museu de Reus
Sant Cugat del

Vallès

Centre d’Art Maristany
Tortosa Museu de Tortosa
Vilanova i la Geltrú La Sala Centre d’Art Contemporani

 

El Consorci Transversal es reserva el dret de demanar alguna adaptació del projecte guanyador per tal de cercar un millor encaix al requerit en aquesta convocatòria per al conjunt dels municipis consorciats. El projecte final per executar haurà de ser motiu d’acord entre el guanyador o guanyadora i el Consorci Transversal.

 

COST TOTAL

El pressupost màxim que hauran de tenir en compte els candidats i candidates al plantejar les seves propostes per a l’execució del projecte serà de 43.000 € (tots els impostos inclosos). La proposta de distribució d’aquest pressupost s’haurà de presentar dins el projecte incloent els següents conceptes:

A. Contracte de coordinació del projecte: 7.000 € (5.785,12 € + IVA), impostos, dietes o transports inclosos.

B. Cost de la producció del o dels elements i cost de les activitats de mediació

Les despeses de producció del o dels elements i de les activitats de mediació a cadascun dels deu municipis seran assumides i gestionades directament pel Consorci Transversal amb càrrec al seu pressupost. Dins aquest concepte s’hi han d’incloure el disseny i la producció de l’element a cada una de les ciutats participants, així com la redacció i la coordinació de l’activitat de mediació i dossier pedagògic (si escau). S’hi inclouen les despeses d’honoraris, allotjaments, dietes, transport i assegurança (si escau).

C. Les despeses de formació per a la posterior utilització de l’element: creació del tutorial d’activació i formacions amb els agents locals. El cost de la formació a cada municipi ha d’estar inclòs a la proposta (això inclou també costos de reunions i coordinació amb les ciutats). Dins aquest concepte s’hi han d’incloure honoraris, dietes, transports, etc.

No cal preveure dins la proposta el cost de la remuneració del personal local dels ajuntaments, la qual cosa anirà a càrrec dels ajuntaments.

D. Difusió del projecte: Les despeses de comunicació i difusió seran executades i gestionades directament pel Consorci Transversal amb càrrec al seu pressupost. Inclouen el disseny gràfic, els anuncis publicitaris si escau, l’edició de la publicació (conjunta del projecte i per a totes les ciutats, que haurà d’incloure text curatorial, textos sobre l’artista/es i l’obra/es i informació sobre cada ciutat), l’edició d’un vídeo-resum del projecte (que recollirà les intervencions a totes les ciutats) i els drets d’autor, en cas de generar-se’n.

Els candidats o candidates determinaran quines partides es destinen a comunicació i quins elements es generaran. El pressupost també haurà d’incloure els drets d’autor, en cas de generar-se’n.

Les persones físiques, jurídiques i els col·lectius que es presentin podran comptar amb col·laboradors externs (professionals de l’arquitectura, del disseny o altres) per al disseny de l’element (espai, dispositiu o artefacte). En aquest cas, aquests serveis podran formar part de l’apartat B del pressupost “Cost de la producció de l’element i cost de l’activitat de mediació ” i no es tindran en compte a l’apartat A “Contracte de coordinació del projecte”.

La remuneració del personal local que assistirà a les sessions de formació, i que serà responsable de la utilització de l’element un cop engegat el projecte, serà assumida per cadascun dels municipis participants. L’import per aquest concepte per a l’activitat de mediació dins el projecte no haurà de ser superior als 2.000 € per a cada ciutat, impostos inclosos, excepte si s’estableix un import superior, de comú acord entre el guanyador o guanyadora i la ciutat.

Aquestes despeses no estan incloses en els 43.000 € de pressupost màxim indicat anteriorment.

 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ

Les sol·licituds s’han de presentar enviant un correu electrònic a lcuenca@txac.cat i coordinació@txac.cat (cal enviar el correu amb les dues adreces com a destinataris), indicant a l’assumpte del correu que es refereix al “Concurs per a la creació d’una pràctica de mediació artística que s’articuli a l’espai públic a través d’un dispositiu o element (2023/2024)”, i adjuntant la següent documentació:

Formulari de sol·licitud, signat amb signatura digital homologada.

Solvència, resum i memòria, amb una limitació de 5 MB. En cas de pes superior, la documentació es pot fer arribar per altres mètodes d’enviament electrònics. Cal que estiguin en format PDF i no superin en cap cas els 25 MB.

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

a) Formulari de sol·licitud segons el model annex i (disponible aquí), signat amb signatura digital homologada.

b) Documentació acreditativa de l’experiència professional, en format PDF:

— Currículum professional

— Dossier amb explicació dels projectes recents de més interès en l’àmbit del projecte

c) Resum del projecte: extensió i característiques detallades al punt 4.

d) Memòria tècnica del projecte: extensió i característiques detallades al punt 4.

En cas que la totalitat del correu electrònic tingui un pes superior a 5 MB, la documentació relativa a la solvència (currículum i projectes realitzats), resum del projecte i memòria tècnica es poden fer arribar per altres mètodes d’enviament electrònics. Cal que estiguin en format PDF i no superin en cap cas els 25 MB.

Un cop rebuda la documentació via correu electrònic, s’enviarà al candidat o candidata un correu acreditant-ne la recepció. En cas de no rebre el correu de confirmació de recepció en un termini de dos dies hàbils —cosa que implica que la sol·licitud no s’ha rebut correctament—, caldrà que el candidat o candidata es posi en contacte amb el Consorci Transversal per tal de solucionar la incidència.

 

TERMINI

Les sol·licituds es podran presentar fins a les 14 h del dia 23 d’octubre del 2023.

 

ESMENA DE DOCUMENTACIÓ

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es verificarà la documentació requerida. En de mancances es notificaran per e-NOTUM als interessats i s’atorgarà un termini màxim de 3 dies hàbils per resoldre-les. Si no s’han resolt en el període atorgat es considerarà que l’interessat ha desistit.

 

CRITERIS DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ

Els projectes es valoraran tenint en compte els criteris següents:

 1. Interès, qualitat de la proposta de mediació artística i cohesió discursiva del projecte: fins a 20 punts.
 2. Disseny creatiu, versatilitat i adaptació de l’element (facilitat de muntatge i desmuntatge, transport, etc.): fins a 20 punts.
 3. Adaptabilitat de l’element per al seu ús per a activacions posteriors al projecte (amb altres continguts de mediació): fins a 20 punts.
 4. Viabilitat tècnica de la proposta i adaptabilitat als espais d’acollida (adaptació a les normatives públiques de seguretat per a l’espai públic): fins a 10 punts.
 5. Viabilitat i adequació econòmica de la proposta i distribució del pressupost (es tindrà en compte una remuneració adient dels artistes i/o professionals participants): fins a 10 punts.
 6. Criteris d’accessibilitat i sostenibilitat de la proposta: fins a 10 punts.
 7. Trajectòria, consistència i perfil artístic de la persona o les persones sol·licitants (experiència i currículum): fins a 10 punts.

La puntuació de cada criteri seguirà el següent barem:

 • Excel·lent: 100 % dels punts
 • Molt bé: 80 % dels punts
 • Bé: 50 % dels punts
 • Regular: 25 % dels punts
 • Deficient: 0 % dels punts

El jurat podrà declarar desert el concurs si cap de les propostes presentades assoleix la puntuació mínima de 50 punts.

 

JURAT

El jurat estarà format per membres de la Taula d’Arts Visuals del Consorci Transversal, Xarxa d’Activitats Culturals. Hi haurà un representant per municipi de cadascun dels deu municipis que integren el Consorci, que serà responsable de la valoració dels projectes. Es designarà un representant de cadascun dels següents deu centres:

 

Figueres Museu de l’Empordà
Girona Bòlit Centre d’Art Contemporani
Granollers Roca Umbert Fàbrica de les Arts / Museu de Granollers
Manresa Centre Cultural El Casino
Mataró M|A|C La Presó
Olot Museu de la Garrotxa
Reus Museu de Reus
Sant Cugat del

Vallès

Centre d’Art Maristany
Tortosa Museu de Tortosa
Vilanova i la Geltrú La Sala Centre d’Art Contemporani

 

ANUNCI DEL GUANYADOR

L’adjudicació es publicarà al web del Consorci Transversal, www.txac.cat, i al perfil del contractant, i també es notificarà per correu electrònic a tots els participants, abans del 22 de desembre del 2023.

 

FUNCIONS DEL CANDIDAT
 1. Desenvolupar el projecte d’acord amb la proposta presentada i amb les adaptacions que s’acordi amb el Consorci Transversal.
 2. Coordinar la producció, l’execució, la difusió, el muntatge, el personal, etc., així com la implantació del projecte en cadascun dels municipis i directament amb els tècnics i tècniques de referència.
 3. Facilitar a Transversal, amb suficient antelació, el material necessari per efectuar la difusió del projecte.
 4. Col·laborar amb la gestió dels contractes dels dissenyadors, artistes o altre personal implicat en la creació de la proposta.
 5. Presentar una memòria digital, escrita i gràfica que documenti la seva proposta de mediació, un cop dut a terme el projecte a tots els municipis participants.
 6. Presentar públicament els resultats en els termes que s’acordin amb la Xarxa Transversal. Participar en les accions divulgatives que organitzi Transversal, així com comunicar a la Xarxa totes les accions divulgatives que el guanyador o guanyadora dugui a terme en relació amb el projecte.
 7. Fer constar, en tota la difusió del projecte, oral i escrita, en mitjans analògics i/o digitals (webs, xarxes socials, etc.) que es tracta d’una “Iniciativa i producció de la Xarxa Transversal”, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració dels (centres d’art, museus, regidories de Cultura) dels ajuntaments consorciats.
 8. Disposar de signatura digital vàlida per relacionar-se amb el Consorci Transversal.
 9. Disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi les responsabilitats del guanyador o guanyadora derivades d’aquest contracte (segons l’article 87 de la Llei de contractes del sector públic).
 10. Fer constar al seu currículum professional aquest projecte indicant que s’ha realitzat pel Consorci Transversal. La menció al Consorci Transversal com a productor del projecte es farà en tota la comunicació posterior, oral i escrita, en mitjans analògics i/o digitals (webs, xarxes socials, etc.) que faci el guanyador o guanyadora de la proposta i sempre que realitzi difusió o comuniqui el projecte resultant.
 11. Complir les disposicions vigents en matèria laboral, fiscal i, en especial, de seguretat social i de prevenció de riscos laborals que li siguin d’aplicació, i estar al corrent d’aquestes obligacions.

 

CONTACTE

Consorci Transversal, Xarxa d’Activitats Culturals

Carrer de Sant Josep, 9

08302 Mataró

 

coordinacio@txac.cat / lcuenca@txac.cat

Tel.: (+34) 690 849 187 Núria / (+34) 687 661 865 Laura

 

Els dubtes i les consultes relatives a aquesta convocatòria es resoldran per correu electrònic a: lcuenca@txac.cat i coordinació@txac.cat.

 

 

Per impulsar aquest projecte, el Consorci Transversal compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Go top