fbpx

Convocatòria Concurs Comissariat 2021

gif-750x250- per web
boto-resum-bases mida web

 

El Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals obre un nou concurs per tal de seleccionar un projecte artístic de caràcter inèdit, que haurà d’executar-se la tardor de 2022 (dates centrals del 7 d’octubre a l’11 de desembre) a les 10 ciutats que conformen la Xarxa.

És una aposta per l’art contemporani i per reivindicar la seva presència arreu del territori català amb una clara voluntat de desenvolupar un treball en xarxa i intermunicipal.

Els projectes que es presentin han de girar al voltant de la creació artística contemporània i han de reflectir la i relació amb el territori i amb els municipis participants.

Els textos de les pestanyes a continuació, són un recull dels aspectes clau de la convocatòria i no tenen validesa legal. Si us plau, abans de presentar una sol·licitud consulteu les clàusules i tots els detalls en el document BASES CONCURS COMISSARIAT TRANSVERSAL 2021

DESTINATARIS
La convocatòria va destinada a persones físiques i jurídiques així com col·lectius professionals de les arts visuals, nacionals i internacionals, majors d’edat, que vulguin desenvolupar un projecte de creació artística contemporània, de caràcter inèdit, a deu ciutats de Catalunya.

En cas de ser un col·lectiu en què hi participi més d’un comissari, cal designar un únic representant que actuarà com a tal durant tot el procés i serà l’interlocutor del Consorci.

Cada persona només pot presentar un projecte. No es pot participar a títol individual i també formant part d’un col·lectiu o persona jurídica.

REQUISITS
Haver realitzat almenys un projecte com a comissari/a vinculat amb les arts visuals (cal acreditar-ho mitjançant la presentació del currículum professional i la documentació gràfica dels projectes realitzats).
GUANYADOR
El comissari/a seleccionat guanyarà un contracte pel comissariat per import de 7.000€  (dietes, transports i IVA inclosos) per a l’elaboració d’una proposta d’intervencions artístiques a cadascun dels municipis de la Xarxa Transversal.

La proposta haurà de tenir lloc, durant la tardor de 2022 (dates centrals del 7 d’octubre a l’11 de desembre), segons disponibilitat de cadascuna de les ciutats participants.

CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE

– El projecte ha de consistir en una intervenció artística vinculada amb les arts visuals a cada un d’aquests municipis: Figueres, Girona, Granollers, Manresa, Mataró, Olot, Reus, Sant Cugat del Vallès, Tortosa i Vilanova i la Geltrú.
En els següents espais:

Figueres Museu de l’Empordà
Girona Bòlit Centre d’Art Contemporani
Granollers Roca Umbert Fàbrica de les Arts / Museu de Granollers
Manresa Centre Cultural El Casino
Mataró M|A|C La Presó
Olot Museu de la Garrotxa
Reus Museu de Reus
Sant Cugat del Vallès Centre d’Art Maristany
Tortosa Museu de Tortosa
Vilanova i la Geltrú La Sala Centre d’Art Contemporani

O bé en altres equipaments dins el municipi que es decideixin de comú acord entre el comissari i la ciutat, així com en espais alternatius als llocs habituals d’exposicions (espai públic o altres ubicacions)

-El projecte haurà de reflectir la implicació i relació amb el territori i amb els municipis participants.

– Les obres han de ser originals, inèdites i úniques.

COST TOTAL DEL PROJECTE

El pressupost màxim que hauran de tenir en compte comissaris  al plantejar les seves propostes per al projecte serà de 43.000 € (impostos inclosos). La proposta de distribució d’aquest pressupost s’haurà de presentar dins el projecte incloent els següents conceptes:

 • Contracte de comissariat.

La despesa de comissariat a satisfer al guanyador del concurs és 7.000€ (5,785,12€ més IVA) incloent dietes, transports i tots els impostos que corresponguin segons el règim jurídic del comissari.

 • Cost de producció i execució del projecte, (cal incloure proposta de distribució del pressupost en la candidatura)

Les despeses de producció seran assumides i gestionades directament pel Consorci Transversal amb càrrec al seu pressupost. Dins aquest concepte s’hi han d’incloure honoraris del/la artista/es, drets d’autor, transports, assegurança i producció del projecte a cada una de les ciutats participants.

 • Les despeses d’infraestructures i serveis pel display del projecte (muntatge, desmuntatge, equips de so i llum, projectors, ……) per la instal·lació a cada ciutat seran assumides i gestionades per cada municipi, a proposta del comissari, acreditant la conveniència de la despesa. El comissari farà una proposta a cada municipi per aquests costos, i de comú acord amb la ciutat es decidirà a què es destinen.

L’import per aquest concepte no haurà de ser superior als 2.000 euros  per cada ciutat, impostos inclosos, excepte si s’estableix un import superior, de comú acord entre el comissari i la ciutat. Aquestes despeses no estan incloses en els 43.000€ de pressupost màxim indicat anteriorment.

 • Difusió del projecte, (cal incloure proposta de distribució del pressupost en la candidatura)

Les despeses de comunicació i difusió seran executades i gestionades directament pel Consorci Transversal amb càrrec al seu pressupost. El pressupost presentat ha de preveure totes aquelles activitats de difusió de la proposta que el comissari decideixi dur a terme dins el seu projecte. El comissari determinarà quines partides es destinen a comunicació i quins elements es generaran.

Es recomana preveure en aquest apartat la contractació d’una agència de comunicació per garantir la bona difusió del projecte. En cas que el comissari no vulgui contractar-la, caldrà que especifiqui al projecte com s’assegurarà la bona comunicació del projecte.

El pressupost també haurà d’incloure els drets d’autor, en cas de generar-se’n.

SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ i DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Les sol·licituds s’han de presentar enviant un correu electrònic a lcuenca@txac.cat i coordinació@txac.cat (cal enviar el correu amb les dues adreces com a destinataris), indicant a l’assumpte del correu, que es refereix al “Projecte Arts Visuals 2021/2022 – Concurs de comissariat” i adjuntant la següent documentació :

 1. Formulari de sol·licitud segons model Annex I (disponible al web de la Xarxa Transversal txac.cat), signat amb signatura digital homologada.
 2. Documentació acreditativa de l’experiència professional, en format pdf:
  • Currículum professional
  • Dossier amb explicació dels projectes artístics recents de més interès
 3. Resum del projecte.
 4. Memòria tècnica del projecte.

En cas que la totalitat del correu electrònic tingui un pes superior a les 5 MB, la documentació relativa a la solvència (currículum i projectes realitzats), resum del projecte i memòria tècnica es poden fer arribar per altres mètodes d’enviament electrònics. Cal que estiguin en format pdf i no superin en cap cas les 25 MB.

En cas de no disposar de signatura electrònica, els candidats també poden fer arribar la documentació per les següents vies:

 • Presencial o per correu postal : A la seu del Consorci situada al C. Sant Josep 9, 08302 Mataró, de 9 a 14 hores de dilluns a divendres. La data d’entrada de la sol·licitud serà la de recepció a l’oficina del registre.
 • Correu administratiu des de qualsevol oficina de correus o per qualsevol dels altres mitjans establerts a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas, caldrà comunicar la data i el lloc de presentació per correu electrònic a l’adreça coordinacio@txac.cat. Aquesta comunicació s’ha de realitzar dins del termini de presentació de sol·licituds (fins a les 14h del 30 de setembre 2021).

En el cas d’aquestes vies de presentació, l’Annex I s’ha de lliurar signat manualment i en paper, la documentació relativa a l’experiència (currículum i projectes realitzats), resum del projecte i memòria tècnica s’ha d’entregar en llapis de memòria o similar, en format pdf i amb un límit de 25 MB).

Els dubtes i les consultes relatives a aquesta convocatòria es resoldran per correu electrònic: lcuenca@txac.cat i coordinació@txac.cat.

Transversal podrà demanar alguna adaptació del projecte guanyador per tal que encaixi millor en el conjunt dels municipis i en allò requerit en la convocatòria.

TERMINI

Es podran presentar les sol·licituds fins a les 14 hores del dia 7 d’octubre del 2021

ESMENA DE DOCUMENTACIÓ

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es verificarà la presentació de la documentació requerida. En cas d’observar-se mancances es notificaran per e-NOTUM als interessats i s’atorgarà un termini màxim de 3 dies hàbils per resoldre-les. En cas que no s’hagin resolt en el període atorgat es considerarà que l’interessat ha desistit.

CRITERIS DE VALORACIÓ

Els projectes es valoraran tenint en compte els criteris següents:

 1. Interès, qualitat artística i cohesió discursiva del projecte : fins a 40 punts
 2. Vinculació amb el territori i ciutats participants: fins a 20 punts
 3. Adaptabilitat de la proposta als espais d’acollida (equipaments i/o espais públics, segons projecte) i viabilitat tècnica de la proposta: fins a 10 punts
 4. Viabilitat i adequació econòmica de la proposta i distribució del pressupost (es tindrà en compte una remuneració adient dels artistes participants) : fins a 10 punts
 5. Trajectòria de la/es persona/es sol·licitant/s (Experiència i currículum): fins a 10 punts
 6. Propostes d’activitats paral·leles a la mostra amb vessant educativa: fins a 10 punts

JURAT I PUNTUACIÓ

El jurat estarà format pels membres de la Taula d’Arts de la Xarxa Transversal, formada pels tècnics d’arts visuals dels 10 municipis membres, en representació dels equipaments:

Figueres Museu de l’Empordà
Girona Bòlit Centre d’Art Contemporani
Granollers Roca Umbert Fàbrica de les Arts / Museu de Granollers
Manresa Centre Cultural El Casino
Mataró M|A|C La Presó
Olot Museu de la Garrotxa
Reus Museu de Reus
Sant Cugat del Vallès Centre d’Art Maristany
Tortosa Museu de Tortosa
Vilanova i la Geltrú La Sala Centre d’Art Contemporani

Formaran part del jurat, com a assessors en la valoració, amb veu i vot, dos professionals externs:

Roger Bernat, artista o persona en qui delegui; en representació de la PAAC  (Plataforma Assembleària d’Artistes de Catalunya)

Neus Miró, crítica d’art i comissària independent o persona en qui delegui; en representació de l’Associació Catalana de Crítica d’Art.

ANUNCI DEL GUANYADOR

El veredicte del jurat es publicarà al web del Consorci www.txac.cat i es notificarà per correu electrònic a tots els participants, abans del 15 de desembre de 2021.

FUNCIONS DEL COMISSARI

-Desenvolupar el projecte d’acord amb la proposta presentada i amb les adaptacions que s’acordi amb el Consorci Transversal.

-Coordinar la producció, execució, difusió, muntatge, infraestructures, artistes, …. així com la implantació del projecte en cadascun dels municipis i directament amb els tècnics de referència.

-Facilitar a Transversal amb suficient antelació, el material necessari per efectuar la difusió del projecte

-Col·laborar en la gestió dels contractes dels artistes.

-Presentar una memòria digital, escrita i gràfica, que documenti la seva proposta artística, un cop dut a terme el projecte a tots els municipis participants.

-Presentació pública dels resultats en els termes que s’acordin amb la Xarxa Transversal. Participar en les accions divulgatives que organitzi Transversal, així com comunicar a la Xarxa totes les accions divulgatives que el comissari dugui a terme en relació al projecte.

-Fer constar, en tota la difusió del projecte, oral i escrita, en mitjans analògics i/o digitals (webs, xarxes socials, etc) que es tracta d’una: “Iniciativa i producció de la Xarxa Transversal, a cura de …nom del comissari…, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració dels (Centres  d’Art, Museus, Regidories de Cultura) dels ajuntaments consorciats.

-Disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi les responsabilitats del comissari derivades d’aquest contracte (Segons Art. 87  de la Llei de Contractes del sector públic)

-Fer constar en el seu currículum professional aquest projecte indicant que s’ha realitzat pel Consorci Transversal. La menció al Consorci Transversal com a productor del projecte es farà en tota la comunicació posterior, oral i escrita, en mitjans analògics i/o digitals (webs, xarxes socials, etc.) que faci el comissari de la proposta i sempre que faci difusió o comuniqui el projecte resultant.

-Complir les disposicions vigents en matèria laboral, fiscals i, en especial de seguretat social i de prevenció de riscos laborals que li siguin l’aplicació, estant al corrent d’aquestes obligacions. Les despeses que tindrà per aquest concepte estan incloses en el preu global del contracte.

-El Consorci no assumirà cap responsabilitat davant de terceres persones per qüestions econòmiques, laborals, jurídiques o de propietat intel·lectual, que es poguessin esdevenir durant la vigència del projecte i que no li siguin imputables.

CONTACTE

Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals
C. de Sant Josep, 9
08302 Mataró

coordinacio@txac.cat / lcuenca@txac.cat

Tel. (+34) 690 849 187 Núria

/ (+34) 687 661 865 Laura

cultura_c3

Per impulsar aquest projecte, el Consorci Transversal compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Go top