fbpx

CONCURS DE COMISSARIAT 2017

CC17_horitzontal


El Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals convoca un concurs de comissariat per a la selecció d’un projecte de creació artística de caràcter inèdit vinculat a les arts visuals, per a la realització d’una actuació a l’espai públic a cadascuna de les ciutats participants: Figueres, Girona, Granollers, Manresa, Mataró, Olot, Reus, Sant Cugat del Vallès, Tortosa i Vilanova i la Geltrú, de manera simultània el 14 d’abril de 2018.

L’espai de cada municipi es triarà en funció del projecte escollit.

Els projectes que es presentin han de girar al voltant de la creació artística contemporània i han de reflectir la implicació i relació amb el territori i amb els municipis participants.

DESTINATARIS
La convocatòria va destinada a persones físiques i jurídiques així com col·lectius professionals de les arts visuals, nacionals i internacionals, majors d’edat, que vulguin desenvolupar un projecte d’arts visuals a deu ciutats de Catalunya.En cas de ser un col·lectiu en què hi participi més d’un comissari, cal designar un únic representant que actuarà com a tal durant tot el procés i serà l’interlocutor del Consorci i qui emetrà les factures en concepte de comissariat.
REQUISITS
Haver realitzat almenys un projecte com a comissari/a vinculat amb les arts visuals (cal acreditar-ho mitjançant la presentació del currículum professional i la documentació gràfica dels projectes realitzats).Cada persona només pot presentar un projecte. No es pot participar a títol individual i també formant part d’un col·lectiu o persona jurídica.
GUANYADOR

El comissari/a seleccionat guanyarà un contracte pel comissariat per import de 5.000 €, dietes, transports i IVA inclosos, per a l’elaboració d’una proposta d’intervencions artístiques a l’espai públic a cadascun dels municipis de la Xarxa Transversal.

El projecte es presentarà a totes les ciutats de manera simultània el dia 14 d’abril de 2018.
Un cop signat el contracte, el comissari escollit podrà emetre factura per import de 2.500 € (IVA inclòs) corresponent al 50% del preu de contracte. El 50% restant es farà efectiu un cop finalitzat el projecte.

COST TOTAL DEL PROJECTE

El pressupost màxim que hauran de tenir en compte els licitadors al plantejar les seves propostes per a l’execució del projecte serà de 40.000 € (impostos inclosos), distribuïts de la següent manera:

  • 5.000 € (impostos, dietes i transports inclosos) en concepte de comissariat.
  • 30.000 € (impostos inclosos) per al projecte, els quals seran assumits i gestionats directament per la Xarxa Transversal amb càrrec al seu pressupost. Inclouen honoraris de l’artista/es, drets, transports, assegurança i producció del projecte a cadascuna de les ciutats participants. No inclou les despeses d’infraestructures per a la instal·lació a cada ciutat.
  • 5.000 € (impostos inclosos) per a la difusió, els quals seran assumits i gestionats directament pel Consorci Transversal amb càrrec al seu pressupost. Inclouen el disseny gràfic, els anuncis publicitaris si escau, l’edició de la publicació (conjunta del projecte i per a totes les ciutats, que haurà d’incloure text curatorial, textos sobre l’artista/es i l’obra/es i informació sobre cada ciutat), l’edició d’un vídeo-resum del projecte (que recollirà les intervencions a totes les ciutats) i els drets d’autor, en cas de generar-se’n.

Les despeses d’infraestructures i serveis (muntatge, desmuntatge, equips de so i llum, projectors…) per a la instal·lació a cada ciutat seran assumides per cada municipi, i l’import no haurà de ser superior als 2.000 € (impostos inclosos) per ciutat. Aquestes despeses no estan incloses als imports indicats anteriorment.

Les ciutats poden ampliar la implicació amb el projecte si així ho consideren, i les despeses derivades d’aquesta ampliació les assumirà el municipi en la seva totalitat.

SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ

Tota la documentació s’ha de presentar en un sobre on s’indiqui que es refereix al “Projecte Arts Visuals 2017 – Concurs de Comissariat”, amb:
La sol·licitud (Annex I) i la declaració responsable (Annex II). En paper i signat.
Solvència, resum i memòria. En format pdf amb una limitació de 25 MB en un llapis de memòria o similar.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
a) Formulari de sol·licitud segons model Annex I (disponible al web de la Xarxa Transversal www.txac.cat), signat i en paper.
b) Declaració responsable segons model Annex II (disponible al web de la Xarxa Transversal www.txac.cat), signada i en paper.
c) Documentació acreditativa de la solvència professional, en format pdf: currículum professional dels sol·licitants i dossier amb l’explicació dels projectes artístics recents de més interès.
d) Resum del projecte: 400 paraules màxim, en pdf. Cal indicar si les obres de la proposta són d’instal·lació temporal o permanent en cada espai i en tots els casos. S’haurà d’assegurar la viabilitat de la conservació d’aquestes durant el temps d’exhibició temporal o permanent, i en qualsevol cas, donar raó de les condicions d’exhibició i de conservació exigibles als municipis.
e) Memòria tècnica del projecte, en format pdf, màxim 10 MB, que inclogui:
– Títol del projecte.
– Artista/es participants.
– Motiu, objecte i tesi del projecte.
– Esbossos i imatges.
– Característiques del muntatge, terminis d’execució i llista de necessitats tècniques.
– Pressupost desglossat.
LLOC DE PRESENTACIÓ

Presencialment o per correu postal: A la seu de la Xarxa Transversal, situada al C. Sant Josep, 9, 08302 Mataró, de 9 a 14 hores de dilluns a divendres. La data d’entrada de la sol·licitud serà la de la recepció d’aquesta a l’oficina del registre.

– Per correu administratiu des de qualsevol oficina de correus o per qualsevol dels altres mitjans establerts a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest cas, caldrà comunicar la data i el lloc de presentació per correu electrònic a l’adreça coordinacio@txac.cat. Aquesta comunicació s’ha de realitzar dins el termini de presentació de sol·licituds.

TERMINI

Es podran presentar les sol·licituds fins a les 14 h del dia 8 de setembre de 2017.

ESMENA DE DOCUMENTACIÓ

Finalitzat el termini de presentació es verificarà la documentació requerida. En cas de mancances es notificarà per correu electrònic als interessats i s’atorgarà un termini màxim de 5 dies hàbils per resoldre-les. En cas que no s’hagin resolt en el període atorgat es considerarà que l’interessat ha desistit.

CRITERIS DE VALORACIÓ

Els projectes es valoraran tenint en compte els criteris següents:
– Interès i qualitat artística del projecte: fins a 3 punts.
– Vinculació amb el territori i ciutats participants: fins a 2 punts.
– Adaptabilitat als espais públics proposats: fins a 1 punt.
– Viabilitat pressupostària: fins a 1 punt.
– Viabilitat tècnica de la proposta quant a conservació de les obres en l’espai públic: fins a 1 punt.
– Trajectòria de l’artista/es participant/s: fins a 1 punt.
– Trajectòria de la/les persona/es sol·licitant/s: fins a 1 punt.

JURAT I PUNTUACIÓ

El jurat estarà format pels membres de la Taula d’Arts Visuals de la Xarxa Transversal i serà responsable de la valoració dels projectes.

La puntuació del jurat per a cada projecte s’efectuarà aplicant els següents barems a cada criteri:
– VALORACIÓ MOLT BONA: obtindrà el 100% dels punts.
– VALORACIÓ BONA: obtindrà el 50% dels punts.
– VALORACIÓ POC SIGNIFICATIVA: obtindrà el 10% dels punts.
– NO ES POT VALORAR PER PROPOSTA INCONCRETA O POC DEFINIDA: obtindrà 0 punts.

ANUNCI DEL GUANYADOR

Es requerirà el licitador que hagi obtingut major puntuació perquè, dins el termini de deu dies hàbils, presenti la documentació especificada a la declaració responsable presentada en el moment de licitar, assenyalada com a Annex II. Si no es formalitza adequadament el requeriment en el termini indicat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i es procedirà a demanar la mateixa documentació al licitador següent.
L’anunci del guanyador es farà abans del dia 24 d’octubre de 2017 i la resolució es publicarà al web www.txac.cat, sens perjudici que es practiqui notificació individual a l’adjudicatari.

FUNCIONS DEL COMISSARI

– Desenvolupar el projecte d’acord amb la proposta presentada i amb les adaptacions que s’acordi amb la Xarxa Transversal.
– Coordinar la producció, execució, difusió, muntatge, infraestructures, artistes…, així com la implantació del projecte en cadascun dels municipis i directament amb els tècnics de referència.
– Facilitar a la Xarxa Transversal amb prou antelació el material necessari per efectuar la difusió del projecte.
– Col·laborar en la gestió dels contractes dels artistes.
– Presentar una memòria digital, escrita i gràfica, que documenti la seva proposta artística.
– Presentar públicament els resultats en els termes que s’acordin amb la Xarxa Transversal.
– Disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi les responsabilitats del comissari derivades d’aquest contracte.

CONTACTE

Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals
C. de Sant Josep, 9
08302 Mataró

coordinacio@txac.cat
lcuenca@txac.cat

Tel. (+34) 93 758 23 61 (ext. 1608) / (+34) 690 849 187

Go top