fbpx

Convocatòria concurs comissariat 2019

gif-750x250- per web
boto-resum-bases mida web
boto-bases-completes mida web

El Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals obre un nou concurs per tal de seleccionar un projecte artístic de caràcter inèdit, que haurà de tenir lloc o iniciar-se la darrera setmana de maig de 2020 de manera simultània a les 10 ciutats que conformen la Xarxa.

És una aposta per l’art contemporani i per reivindicar la seva presència arreu del territori català amb una clara voluntat de desenvolupar un treball en xarxa i intermunicipal.

Els projectes que es presentin han de girar al voltant de la creació artística contemporània i han de reflectir la i relació amb el territori i amb els municipis participants.

El document Resum de les basesaixí com els textos de les pestanyes a continuació, són un recull dels aspectes clau de la convocatòria i no tenen validesa legal. Si us plau, abans de presentar una sol·licitud consulteu les clàusules i tots els detalls en el text íntegre del plec a Bases complertes

DESTINATARIS
La convocatòria va destinada a persones físiques i jurídiques així com col·lectius professionals de les arts visuals, nacionals i internacionals, majors d’edat, que vulguin desenvolupar un projecte de creació artística contemporània, de caràcter inèdit, a deu ciutats de Catalunya.En cas de ser un col·lectiu en què hi participi més d’un comissari, cal designar un únic representant que actuarà com a tal durant tot el procés i serà l’interlocutor del Consorci i qui emetrà les factures en concepte de comissariat.Cada persona només pot presentar un projecte. No es pot participar a títol individual i també formant part d’un col·lectiu o persona jurídica.
REQUISITS
Haver realitzat almenys un projecte com a comissari/a vinculat amb les arts visuals (cal acreditar-ho mitjançant la presentació del currículum professional i la documentació gràfica dels projectes realitzats).
GUANYADOR
El comissari/a seleccionat guanyarà un contracte pel comissariat per import de 5.000 € (dietes, transports i IVA inclosos) per a l’elaboració d’una proposta d’intervencions artístiques a cadascun dels municipis de la Xarxa Transversal.La proposta haurà de tenir lloc de manera simultània o iniciar-se la setmana del 25 al 31 de maig de 2020.

Un cop signat el contracte, el comissari escollit podrà emetre factura per import de 2.500 € (IVA inclòs) corresponent al 50% del preu de contracte. El 50% restant es farà efectiu un cop finalitzat el projecte.

COST TOTAL DEL PROJECTE
El pressupost màxim que hauran de tenir en compte comissaris  al plantejar les seves propostes per al projecte serà de 38.000 € (impostos inclosos). La proposta de distribució d’aquest pressupost s’haurà de presentar dins el projecte incloent els següents conceptes:

 • Contracte de comissariat: 5.000 € (impostos, dietes i transports inclosos)
 • Cost de producció i execució del projecte: Les despeses de producció seran assumides i gestionades directament per la Xarxa Transversal amb càrrec al seu pressupost. Dins aquest concepte s’hi han d’incloure honoraris de l’artista/es, drets, transports, assegurança i producció del projecte a cadascuna de les ciutats participants. No inclou les despeses d’infraestructures i serveis per a la instal·lació a cada ciutat, que aniran a càrrec de cada municipi.
 • Difusió del projecte: Les despeses de comunicació i difusió seran executades i gestionades directament pel Consorci Transversal amb càrrec al seu pressupost. Inclouen el disseny gràfic, els anuncis publicitaris si escau, l’edició de la publicació (conjunta del projecte i per a totes les ciutats, que haurà d’incloure text curatorial, textos sobre l’artista/es i l’obra/es i informació sobre cada ciutat), l’edició d’un vídeo-resum del projecte (que recollirà les intervencions a totes les ciutats) i els drets d’autor, en cas de generar-se’n.

El cost de les despeses d’infraestructures i serveis (muntatge, desmuntatge, equips de so i llum, projectors…) per a la instal·lació a cada ciutat seran assumides per cada municipi, i l’import no haurà de ser superior als 2.000 € (impostos inclosos) per ciutat. Aquestes despeses no estan incloses als imports indicats anteriorment.

SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ
Tota la documentació s’ha de presentar en un sobre indicant que es refereix al “Projecte Arts Visuals 2019/20 – Concurs de Comissariat”, amb:– La sol·licitud (Annex I) i la declaració responsable (Annex II). En paper i signat.

– Solvència, resum i memòria. En format pdf amb una limitació de 25 MB en un llapis de memòria o similar.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
 1. a) Formulari de sol·licitud segons model Annex I (disponible al web de la Xarxa Transversal www.txac.cat), signat i en paper.
  b) Declaració responsable segons model Annex II (disponible al web de la Xarxa Transversal www.txac.cat), signada i en paper.
  c) Documentació acreditativa de la solvència professional, en format pdf: currículum professional dels sol·licitants i dossier gràfic amb l’explicació dels projectes artístics recents de més interès.
  d) Resum del projecte: 400 paraules màxim, en pdf. Cal indicar si les obres de la proposta són d’instal·lació temporal o permanent en cada espai i en tots els casos. S’haurà d’assegurar la viabilitat de la conservació d’aquestes durant el temps d’exhibició temporal o permanent, i en qualsevol cas, donar raó de les condicions d’exhibició i de conservació exigibles als municipis.
  e) Memòria tècnica del projecte, en format pdf, màxim 10 MB, que inclogui:
  – Títol del projecte.
  – Artista/es participants.
  – Motiu, objecte i tesi del projecte.
  – Esbossos i imatges.
  – Característiques del muntatge, terminis d’execució i llista de necessitats tècniques.
  – Pressupost desglossat

Transversal podrà demanar alguna adaptació del projecte guanyador per tal que encaixi millor en el conjunt dels municipis i en allò requerit en la convocatòria.

LLOC DE PRESENTACIÓ

– Presencialment o per correu postal: A la seu de la Xarxa Transversal, situada al C. Sant Josep, 9, 08302 Mataró, de 9 a 14 hores de dilluns a divendres. La data d’entrada de la sol·licitud serà la de la recepció d’aquesta a l’oficina del registre.

– Per correu administratiu des de qualsevol oficina de correus o per qualsevol dels altres mitjans establerts a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest cas, caldrà comunicar la data i el lloc de presentació per correu electrònic a l’adreça coordinacio@txac.cat. Aquesta comunicació s’ha de realitzar dins el termini de presentació de sol·licituds.

TERMINI

Es podran presentar les sol·licituds fins a les 14 h del dia 30 de setembre del 2019.

ESMENA DE DOCUMENTACIÓ

Finalitzat el termini de presentació es verificarà la documentació requerida. En cas de mancances es notificarà per e-NOTUM als interessats i s’atorgarà un termini màxim de 5 dies hàbils per resoldre-les. En cas que no s’hagin resolt en el període atorgat es considerarà que l’interessat ha desistit.

CRITERIS DE VALORACIÓ

Els projectes es valoraran tenint en compte els criteris següents:

 • Interès i qualitat artística del projecte: fins a 20 punts.
 • Vinculació amb el territori i ciutats participants: fins a 20 punts.
 • Cohesió discursiva del projecte: fins a 10 punts.
 • Adaptabilitat als espais, equipaments i/o espais públics d’acollida: fins a 10 punts.
 • Viabilitat pressupostària: fins a 10 punts.
 • Viabilitat tècnica de la proposta: fins a 10 punts.
 • Trajectòria de la/les persona/es sol·licitant/s: fins a 10 punts.
 • Propostes d’activitats paral·leles a la mostra amb vessant educativa: fins a 10 punts.
JURAT I PUNTUACIÓ

El jurat estarà format pels membres de la Taula d’Arts de la Xarxa Transversal, formada pels tècnics d’arts visuals dels 10 municipis membres, en representació dels equipaments: Museu de l’Empordà (Figueres), Bòlit Centre d’Art Contemporani (Girona), Roca Umbert Fàbrica de les Arts / Museu de Granollers (Granollers), Centre Cultural El Casino (Manresa), MAC – Can Palauet (Mataró), Museu de la Garrotxa (Olot), Museu de Reus (Reus), Centre d’Art Maristany/ Casa de Cultura (Sant Cugat), Museu de Tortosa (Tortosa), La Sala Centre d’Art Contemporani (Vilanova i la Geltrú).

Formaran part del jurat, com a assessors en la valoració, amb veu i vot, dos professionals externs:

Conxita Oliver Cabestany, cap de l’Àrea de Difusió i Cooperació Artística, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya o persona en qui delegui; en representació d’Arts Santa Mònica.

Carme Rodríguez, tècnica de cultura a l’Ajuntament de Sant Boi, membre de l’equip  del CCCA Can Castells, Centre d’Art especialitzat en art contemporani des de l’art comunitari, o persona en qui delegui; en representació de l’APGCC (Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya).

La puntuació del jurat per a cada projecte s’efectuarà aplicant els següents barems:

-100% dels punts VALORACIÓ MOLT BONA

-50% dels punts VALORACIÓ BONA

-10% dels punts VALORACIÓ POC SIGNIFICATIVA

-0 punts NO ES POT VALORAR PER PROPOSTA INCONCRETA O POC DEFINIDA

ANUNCI DEL GUANYADOR

El jurat valorarà les propostes presentades i les classificarà, per ordre decreixent. Es requerirà el licitador que hagi obtingut major puntuació perquè, dins el termini de deu dies hàbils, presenti la documentació especificada en la declaració responsable presentada en el moment de licitar, assenyalada com a Annex II. Si no es formalitza adequadament el requeriment en el termini indicat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i es procedirà a demanar la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en que hagin quedat classificades les ofertes.
L’anunci del guanyador es farà abans del dia 30 de novembre de 2019. L’adjudicació es publicarà al perfil del contractant de la Xarxa d’Activitats Culturals: www.txac.cat, així com per correu electrònic a tots els participants.

FUNCIONS DEL COMISSARI

-Desenvolupar el projecte d’acord amb la proposta presentada i amb les adaptacions  que s’acordi amb el Consorci Transversal.

-Coordinar la producció, execució, difusió, muntatge, infraestructures, artistes, …. així com la implantació del projecte en cadascun dels municipis i directament amb els tècnics de referència.

-Col·laborar en la gestió dels contractes dels artistes.

-Facilitar tot el material necessari per la difusió del projecte.

-Presentar una memòria digital, escrita i gràfica, que documenti la seva proposta artística, un cop dut a terme el projecte a tots els municipis participants.

-Presentar públicament els resultats en els termes que s’acordin amb la Xarxa Transversal, fent constar en tota la difusió del projecte (en mitjans, declaracions, xarxes socials i el seu cv) que aquesta iniciativa és producció de la Xarxa Transversal.

-Disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi les responsabilitats derivades d’aquest contracte i complir amb les disposicions vigents en matèria laboral i fiscal (estar al corrent d’obligacions amb la seguretat social i de prevenció de riscos laborals)

CONTACTE

Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals
C. de Sant Josep, 9
08302 Mataró

coordinacio@txac.cat / lcuenca@txac.cat

Tel. (+34) 972 272 777 / (+34) 690 849 187

(+34) 93 758 23 61 (ext. 1608) / (+34) 687 661 865

cultura_c3

Per impulsar aquest projecte, el Consorci Transversal compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Go top